กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม Koksiwittayaserm School     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

More...
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ITA Online 2021

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021) โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
ITA Online 2021

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

More...
วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคารสถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA Online 2021
   ข้อมูลสถิติด้านการทุจริต
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    SAR
    การบริหารงานวิชาการ
    แผนป้องกันการทุจริต
    รายงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    แผนการสอน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    การบริหารงานบุคคล
    การบริหารงานงบประมาณ
    ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online 2021) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
Social Network

 

 
สถานีออนไลน์

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา

ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      10 คน

สถิติเดือนนี้:   966 คน

สถิติปีนี้:        7230 คน

สถิติทั้งหมด: 18320 คน

 


ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการตามภาระกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ที่ เรื่อง/ภาระ/หน้าที่การให้บริการ จำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64
  งานบริหารวิชาการ                        
1 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน                        
2 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น                        
3 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา                        
  งานบริหารงบประมาณ                        
4 การจัดทําและเสนอของบประมาณ                        
5 การจัดสรรงบประมาณ                        
6 การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน                        
7 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา                        
8 การบริหารการเงิน                        
9 การบริหารบัญชี                        
10 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์                        
  งานบริหารงานบุคคล                        
11 การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง                        
12 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง                        
13 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                        
14 วินัยและการรักษาวินัย                        
15 การออกจากราชการ                        
  งานบริหารทั่วไป                        
16 งานธุรการโรงเรียน/งานสารบรรณ                        
  > หนังสือเข้า                        
  > หนังสือออก                        
  > หนังสือรับรอง                        
  > ขอใช้สถานที่/ขอใช้หอประชุม                        
17 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                        
18 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ                        
19 การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา                        
20 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร                        
21 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ                        
22 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป                        
23 การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม                        
24 การจัดทําสํามะโนผู้เรียน                        
25 ทะเบียนนักเรียน                        
  > การรับนักเรียน                        
  > การย้ายเข้า                        
  > การย้ายออก                        
  > การจำหน่ายนักเรียน                        
26 การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย                        
27 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา                        
28 งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน                        
29 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา                        
30 การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา                        
31 งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น                        
32 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน                        
33 งานบริการสาธารณะ                        
34 งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น                        

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่