กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม Koksiwittayaserm School     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยวิธีการ On-line On Air On Hand On Demand ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

More...
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

ITA Online 2021

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021) โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
ITA Online 2021

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

More...
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

 

30 กันยายน 2564 มุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ คุณครูมงคล ดีสิมวงศ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

More...
จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคารสถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA Online 2021
   ข้อมูลสถิติด้านการทุจริต
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    SAR
    การบริหารงานวิชาการ
    แผนป้องกันการทุจริต
    รายงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    แผนการสอน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    การบริหารงานบุคคล
    การบริหารงานงบประมาณ
    ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online 2021) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
Social Network

 

 
สถานีออนไลน์

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา

ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      17 คน

สถิติเดือนนี้:   1226 คน

สถิติปีนี้:        1226 คน

สถิติทั้งหมด: 12316 คน

 


ITA Online 2021

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021)
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 

ข้อ เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O2

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน

นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
มือถือ : 098-1038489 
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O3 อำนาจหน้าที่  นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นายประพันธ์ โภคาแสง
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
> จดหมายข่าวฉบับที่ 9/2564 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564
นายประพันธ์ โภคาแสง
นางสาวนันทนา แสนศาลา
O8
 
นายประพันธ์ โภคาแสง
O9
Social Network

 
 
2.LINE (Open Chat)
นายประพันธ์ โภคาแสง
O10 แผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติราชการประจำปี นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
O11

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
> รายงาน e-bugget
> รายงานโครงการ
   >> โครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่
   >> โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
   >> โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด(Open Approach) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
   >> โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
   >> โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
   >> โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
   >> โครงการการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   >> โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
   >> โครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี

นางวิไลลักษณ์  มีมา
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O12 > รายงานผลการดำเนินงานประจำปี นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
O13 > คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O15 นายประพันธ์ โภคาแสง
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O16 > แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O17
E-Service
> ดาวน์โหลดเอกสาร
นายประพันธ์  โภคาแสง
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
> แผนปฏิบัติการประจำปี
นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
O19 นางวิไลลักษณ์ มีมา
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O20
> รายงานสรุปโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่
รายงานสรุปโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
> รายงานสรุปโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด(Open Approach) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
> รายงานสรุปโครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
> รายงานสรุปโครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
รายงานสรุปโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
> รายงานสรุปโครงการการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
รายงานสรุปโครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
นางวิไลลักษณ์ มีมา
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O21 นางบังอร จินตบุตร
O22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
นางบังอร จินตบุตร
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ปีงบประมาณ 2564)
> เดือนตุลาคม พ.ศ.2564
นางวิไลลักษณ์  มีมา
นางบังอร จินตบุตร
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O24 นางวิไลลักษณ์ มีมา
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
> คู่มือการบริหารงานบุคคล 
> คู่มือจริยธรรม สพป.ขอนแก่น เขต 1
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
> แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ผู้บริหารโรงเรียน
> แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) จิดาภา จันทร์เพ็ง
> แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประพันธ์ โภคาแสง
นายอภิชาติ ศรีสารคาม และคณะครูทุกคน
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 > แนวปฏิบัติการการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
> ขั้นตอนการร้องเรียน-ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นายประพันธ์  โภคาแสง

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  นายประพันธ์  โภคาแสง
O32
หรือติดต่อหน่วยงานผ่านช่องทางอื่นๆ >> http://koksi.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=39
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นายประพันธ์ โภคาแสง
O33 นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นายประพันธ์ โภคาแสง
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
> ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
> ประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  2564
> แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
> แผนการบริหารความเสี่ยง/แนวทางการประเมินความเสี่ยง
> แผนการควบคุมภายใน

นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O37 นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O38 นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O39 นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
> รายงาน e-bugget ปีงบประมาณ 2563
> รายงาน e-bugget ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)
นางวิไลลักษณ์ มีมา
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
> รายงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
> คู่มือการประเมินความเสี่ยง
> คู่มือประมวลผลคุณธรรมจริยธรรม
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
รายงานผลการดำเนินการโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
> คู่มือประมวลผลคุณธรรมจริยธรรม
> ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายอภิชาติ ศรีสารคาม

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่