กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม Koksiwittayaserm School     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยวิธีการ On-line On Air On Hand On Demand ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

More...
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

ITA Online 2021

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021) โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
ITA Online 2021

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

More...
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

 

30 กันยายน 2564 มุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ คุณครูมงคล ดีสิมวงศ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

More...
จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคารสถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA Online 2021
   ข้อมูลสถิติด้านการทุจริต
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    SAR
    การบริหารงานวิชาการ
    แผนป้องกันการทุจริต
    รายงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    แผนการสอน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    การบริหารงานบุคคล
    การบริหารงานงบประมาณ
    ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online 2021) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
Social Network

 

 
สถานีออนไลน์

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา

ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      18 คน

สถิติเดือนนี้:   1227 คน

สถิติปีนี้:        1227 คน

สถิติทั้งหมด: 12317 คน

 


ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2467 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโคกสีเป็นที่ทาการตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนบ้านโคกสี (วัดศรีนวล) ”
พ.ศ. 2483 นายต่วน แสนนามวงศ์ ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้าน จัดสร้างโรงเรียนใหม่บนที่ดินทางทิศเหนือของวัด ที่ชาวบ้านยกให้และซื้อเพิ่มเติมบางส่วน สร้างอาคารยกพื้นสูง 1 เมตร รวมค่าก่อสร้าง 826 บาท ให้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม”
พ.ศ. 2494 นายนิคม เดชดอนบม ครูใหญ่ร่วมกับชาวบ้านได้รื้อถอนอาคารเรียน ละทาการสร้างอาคารเรียนใหม่ 3 ห้องเรียน แล้วเสร็จ 1 มกราคม 2495
พ.ศ. 2509 นายสุคนธ์ บุตรโพธิ์ ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านได้รื้อถอนอาคารเรียนและก่อสร้างใหม่ บนที่ดินที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน เปิดทาการสอน ป. 1 – ป.7
พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารโดยใช้อาคารหลังเก่ามาสร้าง ใช้งบประมาณจากราชการ 9,877 บาท และเงินสมทบจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 2,960 บาท
พ.ศ. 25..... ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนมาตรฐานแบบ ป.1 ฉ งบประมาณ........บาท
พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งบประมาณ 1,188,000 บาท และได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช. 201 งบประมาณ 280,000 บาท
พ.ศ. 2538 นายสมจิตร รักหนองแซง ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านสร้างรั้วและประตูด้านหน้าโรงเรียน
พ.ศ. 2540 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ โดยเปลี่ยนสังกะสี
พ.ศ. 2547 ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสร้างถนนคอนกรีต ความยาว 200 เมตร
พ.ศ. 2548 ได้สร้างรั้วรอบโรงเรียนความยาว 103 เมตร
พ.ศ. 2554 นายยงยุทธ์ พิมหานาม ผู้อานวยการโรงเรียนร่วมกับชาวบ้าน ดาเนินการสร้างถนนคอนกรีตความยาว 108 เมตร
พ.ศ. 2557 ได้ดาเนินการสร้างรั้วคอนกรีต และประตูเหล็กครบทุกด้าน
พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคสร้างกันสาดอาคารอเนกประสงค์จากคุณครูสมจิตร งานไว และนางพันธ์นี หล้าสุด เป็นเงิน 70,000 บาท
พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคจากพ่อชาย โคกสีอานวย สร้างกันสาดอาคารเรียน สปช. 105/ 29 เป็นเงิน 45,000 บาท
พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคจากนางพันธ์นี หล้าสุด สร้างถนนคอนกรีต ความยาว 22 เมตร เป็นเงิน 22,000 บาท
พ.ศ. 2559 นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ ผู้อานวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู และชาวบ้านสร้างเสาธงใหม่ เป็นเงิน 100,000 บาท
พ.ศ. 2560 คณะครูร่วมกับชาวบ้านดาเนินการสร้างรั้วคอนกรีตทางทิศเหนือ ความยาว 167 เมตร เป็นเงิน 200,000 บาท
พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เปลี่ยนหลังคา ทาฝ้าเพดาน งบประมาณ 50,000 บาท

 
 
 
1).
ดูขนาดภาพจริง
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่