กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม Koksiwittayaserm School     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

More...
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ITA Online 2021

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021) โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
ITA Online 2021

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

More...
วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคารสถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA Online 2021
   ข้อมูลสถิติด้านการทุจริต
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    SAR
    การบริหารงานวิชาการ
    แผนป้องกันการทุจริต
    รายงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    แผนการสอน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    การบริหารงานบุคคล
    การบริหารงานงบประมาณ
    ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online 2021) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
Social Network

 

 
สถานีออนไลน์

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา

ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      10 คน

สถิติเดือนนี้:   966 คน

สถิติปีนี้:        7230 คน

สถิติทั้งหมด: 18320 คน

 


ITA Online 2021

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021)
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 

ข้อ เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O2

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน

นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
มือถือ : 098-1038489 
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O3 อำนาจหน้าที่  นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นายประพันธ์ โภคาแสง
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
> จดหมายข่าวฉบับที่ 9/2564 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564
นายประพันธ์ โภคาแสง
นางสาวนันทนา แสนศาลา
O8
 
นายประพันธ์ โภคาแสง
O9
Social Network

 
 
2.LINE (Open Chat)
นายประพันธ์ โภคาแสง
O10 แผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติราชการประจำปี นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
O11

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
> รายงาน e-bugget
> รายงานโครงการ
   >> โครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่
   >> โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
   >> โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด(Open Approach) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
   >> โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
   >> โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
   >> โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
   >> โครงการการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   >> โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
   >> โครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี

นางวิไลลักษณ์  มีมา
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O12 > รายงานผลการดำเนินงานประจำปี นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
O13 > คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O15 นายประพันธ์ โภคาแสง
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O16 > แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O17
E-Service
> ดาวน์โหลดเอกสาร
นายประพันธ์  โภคาแสง
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
> แผนปฏิบัติการประจำปี
นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
O19 นางวิไลลักษณ์ มีมา
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O20
> รายงานสรุปโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่
รายงานสรุปโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
> รายงานสรุปโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด(Open Approach) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
> รายงานสรุปโครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
> รายงานสรุปโครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
รายงานสรุปโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
> รายงานสรุปโครงการการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
รายงานสรุปโครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
นางวิไลลักษณ์ มีมา
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O21 นางบังอร จินตบุตร
O22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
นางบังอร จินตบุตร
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (ปีงบประมาณ 2564)
> เดือนตุลาคม พ.ศ.2564
นางวิไลลักษณ์  มีมา
นางบังอร จินตบุตร
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O24 นางวิไลลักษณ์ มีมา
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
> คู่มือการบริหารงานบุคคล 
> คู่มือจริยธรรม สพป.ขอนแก่น เขต 1
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
> แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ผู้บริหารโรงเรียน
> แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) จิดาภา จันทร์เพ็ง
> แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประพันธ์ โภคาแสง
นายอภิชาติ ศรีสารคาม และคณะครูทุกคน
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 > แนวปฏิบัติการการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
> ขั้นตอนการร้องเรียน-ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นายประพันธ์  โภคาแสง

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  นายประพันธ์  โภคาแสง
O32
หรือติดต่อหน่วยงานผ่านช่องทางอื่นๆ >> http://koksi.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=39
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นายประพันธ์ โภคาแสง
O33 นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นายประพันธ์ โภคาแสง
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
> ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
> ประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  2564
> แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
> แผนการบริหารความเสี่ยง/แนวทางการประเมินความเสี่ยง
> แผนการควบคุมภายใน

นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O37 นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O38 นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O39 นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
> รายงาน e-bugget ปีงบประมาณ 2563
> รายงาน e-bugget ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)
นางวิไลลักษณ์ มีมา
นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
> รายงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
> คู่มือการประเมินความเสี่ยง
> คู่มือประมวลผลคุณธรรมจริยธรรม
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
รายงานผลการดำเนินการโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
> คู่มือประมวลผลคุณธรรมจริยธรรม
> ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายอภิชาติ ศรีสารคาม

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่