กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม Koksiwittayaserm School     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยวิธีการ On-line On Air On Hand On Demand ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

More...
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

ITA Online 2021

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021) โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
ITA Online 2021

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

More...
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคารสถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA Online 2021
   ข้อมูลสถิติด้านการทุจริต
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    SAR
    การบริหารงานวิชาการ
    แผนป้องกันการทุจริต
    รายงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    แผนการสอน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    การบริหารงานบุคคล
    การบริหารงานงบประมาณ
    ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online 2021) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
Social Network

 

 
สถานีออนไลน์

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา

ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      26 คน

สถิติเดือนนี้:   1175 คน

สถิติปีนี้:        6130 คน

สถิติทั้งหมด: 17220 คน

 

ITAOnline2021

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา ปี 2564 (ITA Online 2021) โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สพป.ขอนแก่น เขต 1

ตัวชี้วัดที่ ข้อมูลด้าน เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยสำหรับอ้างอิง 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
O1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  
O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายอภิชาติ  ศรีสารคาม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

มือถือ
/ID Line

e-mail:
 
O3 อำนาจหน้าที่  
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
O5 ข้อมูลการติดต่อ  
O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-->> พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ

-->> พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550

-->> พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

-->> พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

-->> พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

-->> พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

-->> พรบ.ระเบียบข้าราการครู

-->> พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

-->> พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาฯ

-->> พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-->> ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

-->> ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

-->> ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 
O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

-->> ประชุมวางแผนเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

-->> สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน

-->> ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

-->> การมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียน

-->> การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ open approch

-->> สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-->> โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่า   -->> กิจกรรมวันไหว้ครู2563
 
O8

Q&A /ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางที่ 1 -->> ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A

Google Form :
QR-Code :

ช่องทางที่ 2 -->> ร้องเรียนการทุจริต

Google Form :
QR-Code :
 

 เมื่อ [2021-07-14 14:43:07]
ที่มา:  คลิกที่นี่